WARUNKI UCZESTNICTWA I PŁATNOŚCI

1. Zajęcia prowadzone są we Wrocławiu w obiekcie pn. _______________________ znajdującym się przy ul. ________________ w

________________ (dalej jako „Obiekt”). Organizator oświadcza, że jest uprawniony do korzystania z Obiektu w zakresie

niezbędnym do przeprowadzenia zajęć z zakresu nauki i doskonalenia pływania (dalej jako „Zajęcia”).

2. Uczestnik przed przystąpieniem do Zajęć obowiązany jest zapoznać się z regulaminem korzystania z Obiektu.

3. Przed przystąpieniem do Zajęć, Organizator dokonuje kwalifikacji Uczestnika do grupy szkoleniowej odpowiadającej jego

umiejętnościom oraz predyspozycjom sportowym.

4. Organizator przy prowadzeniu zajęć może posługiwać się podmiotami trzecimi (dalej jako „Trenerzy”), za których działania

i zaniechania odpowiada jak za własne.

5. Zajęcia odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 7-8 uczestników w przeliczeniu na jednego Trenera.

6. Za bezpieczeństwo Uczestnika w trakcie Zajęć tj. od chwili wejścia do wody basenu do chwili wyjścia z wody odpowiada

Organizator. Za bezpieczeństwo na terenie basenu odpowiada ratownik. Za bezpieczeństwo na obszarze pomiędzy wejściem do

Obiektu a szatniami oraz w szatniach odpowiadają rodzice lub opiekuni Uczestnika.

7. Organizator przeprowadza Zajęcia w Obiekcie zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Organizatora pod

adresem: http://szkolaactiv.wroclaw.pl/harmonogram/ (dalej jako „Harmonogram”).

8. W celu ustalenia odpowiednich dla Uczestnika dni oraz godzin zajęć w ilości odpowiadającej uiszczonemu przez Uczestnika

wynagrodzeniu Uczestnik obowiązany jest najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą pierwszych Zajęć ustalić z Organizatorem

dni oraz godziny, w których Uczestnik będzie uczestniczył w zajęciach. W tym celu Uczestnik obowiązany jest skontaktować się

z Organizatorem drogą mailową z zapytaniem o dostępność zaproponowanych terminów.

9. Zmiana ustalonych z Organizatorem terminów Zajęć możliwa jest po uprzednim kontakcie z Organizatorem drogą mailową lub

tekstową (sms na podany na wstępie Umowy numer telefonu Organizatora) co najmniej na 2 dni naprzód przed terminem

10. W przypadku nieobecności Uczestnika na Zajęciach z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje

prawo do odbycia maksymalnie dwóch opuszczonych Zajęć z inną grupą uczestników w terminie ustalonym z Organizatorem.

Poza prawem Uczestnika do odbycia maksymalnie dwóch opuszczonych Zajęć Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu

wpłaconego wynagrodzenia lub jego części w przypadku nieobecności na Zajęciach z przyczyn nieleżących po stronie

11. Wynagrodzenie należne Organizatorowi (dalej jako „Wynagrodzenie”) płatne jest jednorazowo z góry w jeden z następujących

11.1. W formie gotówkowej płatne Organizatorowi przed przystąpieniem do pierwszych Zajęć przewidzianych zgodnie z

harmonogramem ustalonym z Organizatorem.

11.2. W formie bezgotówkowej (przelew bankowy) na rachunek bankowy Organizatora podany w części wstępnej Umowy w

terminie nie późniejszym niż 3 dni od dnia ukończenia pierwszych Zajęć.

11.3 Przedpłata rezerwacyjna w wysokości 100zł jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji z kursu pływania

12. W przypadku braku uiszczenia Wynagrodzenia w terminie, o którym mowa w ust. 11 pkt. 11.1. i 11.2. powyżej Organizator może

rozwiązać niniejszą Umowę bez wypowiedzenia.

13. W przypadku gdy Uczestnik jest małoletni i działa w jego imieniu rodzic bądź opiekun, z tytułu zobowiązania do zapłaty

Wynagrodzenia ponoszą oni odpowiedzialność solidarną względem Organizatora.

14. Organizatorowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:

14.1. Nieprzestrzeganie przez Uczestnika regulaminu Obiektu.

14.2. Niewłaściwe zachowanie Uczestnika utrudniające Organizatorowi prowadzenie zajęć oraz uczestnictwo innych uczestników

14.3. Udział w zajęciach w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.

14.4. Stwarzanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu Uczestnika oraz innych uczestników Zajęć.

15. Administratorem danych osobowych Uczestnika lub jego rodzica bądź opiekuna przekazanych zgodnie z niniejszą Umową jest

Organizator. Dane osobowe Uczestnika lub jego rodzica bądź opiekuna przetwarzane będą wyłącznie na postawie upoważnienia

do ich przetwarzania oraz w celu realizacji usług objętych niniejszą Umową.

16. Uczestnikowi lub jego rodzicowi bądź opiekunowi przysługuje prawo dostępu do przekazanych danych osobowych oraz ich

żądania ich modyfikowania bądź usunięcia. Organizator może jednak odmówić usunięcia przekazanych danych osobowych jeżeli

Uczestnik lub jego rodzic bądź opiekun naruszyli obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne

do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia rodzaju oraz zakresu odpowiedzialności.

17. Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba

że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika lub jego rodzica bądź opiekuna, zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez

Uczestników lub rodzica bądź opiekuna przepisów prawa.

18. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Organizatora i Uczestnika.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają w szczególności odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt
Pływanie:
tel.: 664 763 910
Fizjoterapia:
tel.: 509 233 849
E-mail:
activwroclaw@gmail.com
Adam Płatek
mgr Adam Płatek
TRENER TI, MGR WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Pasjonat sportów wodnych, trener. Brązowy medlista MŚ w pływaniu szybkim w płetwach. Lubi pracę z ludźmi, a nauczanie pływania daje mu ogromną satysfakcję i spełnienie.

WIĘCEJ
Katarzyna Małachowska-Płatek
Katarzyna Machałowska-Płatek
FIZJOTERAPEUTA

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku wychowanie fizyczne ( specjalizacja promocja zdrowia ) oraz fizjoterapii ( prawo wykonywania zawodu nr 8920, ze szczególnym zainteresowaniem w dziedzinie wczesnej interwencji i rozwoju psychoruchowego małego dziecka oraz korekcji wad postawy) .Terapeuta integracji sensorycznej I i IIstopnia , terapeuta ręki I i II stopnia ; instruktor pływania (AWF Wrocław)

WIĘCEJ